شرح صورت

تشريح اهميت و عملكرد نرم افزار آموزشی شرح صورت

پروفسور “پال اكمن” و همكارانش (فريسن ، هاگارد و ايساكس) موفق به كشف ريزحالت هاي چهره شدند كه عبارتند از حركاتي جزئي كه بسيار سريع يعني در زماني در حدود يك پنجم تا يك بيست و پنجم ثانيه در صورت افراد رخ ميدهد، اين حركات آنقدر سريع پيش مي آيند كه در يك چشم بر هم زدن آن ها را از دست داده و قادر به تشخيص نخواهيد بود، حتي در حالت عادي و بدون چشم بر هم زدن تشخيص اين ريزحالت ها دستور به نظر ميرسد.

تحقيقات گروه اكمن نشان داده كه اكثر افراد به ريزحالت هاي چهره توجه و اشاره نميكنند كه اين خود بيانگر دستوري تشخيص آن ها توسط عموم جامعه مي باشد، يعني چون توانايي درك آن ها را ندارند، آن ها را ناديده ميگيرند در صورتي كه ريزحالت ها به طور معمول در چهره افراد بروز پيدا ميكنند و مبين حقيقت انسان ها مي باشند.

ريز حالت ها مي توانند به در دليل مرتبط اما در عين حال متفاوت از هم رخ بدهند، حالت اول زماني است كه فرد به طور عامدانه و خودآگاه سعي در پنهان كردن بروز احساسات دارد و در حالت دوم اين ريزحالت ها مي توانند در نتيجه ناديده انگاشتن احساس ايجاد شده به طور ناخودآگاه و يا بي اطلاعي از وجود آن رخ دهد كه در اين صورت هم افراد ريزحالت ها را بروز ميدهند و اكمن به اين نتيجه رسيد كه هيچ فرقي بين اين دو نوع بروز احساسات، كه دليل و منشأ بروز ريزحالت ها مي شوند ندارد.

اكمن براي شناخت و تشخيص ريزحالت‌هاي چهره يك نرم افزار آموزشي ايجاد كرد و نرم‌افزار آموزشي توليد شده در ايران با عنوان “شرح صورت” بر اساس يافته ها و نرم افزار آموزشي ساخته شده توسط اكمن و مطابق با روش آموزشي او تهيه و تدوين گرديده است.

سه دوره آموزشي كه مكمل هم هستند، حداقل نياز فراگيران براي فراگيري تشخيص ريزحالت‌ها می‌باشد كه با عناوين؛ مقدماتي، تكميلي، ظريف حالت‌ها نامگذاری شده‌اند.

در هر دوره اين ابزار آموزشی، دو نوع آموزش درنظر گرفته شده كه در شروع و در دوره مقدماتي؛ در بررسي چهره افراد به صورت ويديوهايي با سرعت آهسته، به شناخت هريك از احساسات هفتگانه جهانی (خشم، نفرت، ترس، تعجب، شادي، تمسخر، غم) در چهره و نيز مقايسه و بيان تفاوت‌ها بين حالاتی كه با هم اشتباه گرفته می‌شوند پرداخته می‌شود.

مانند؛ خشم و نفرت و نيز ترس و تعجب، که همراه با توضيحات جهت تبيين تفاوت‌هاي آن ها نمایش داده خواهد شد.

دوره مقدماتي همچنين تمرين هايی را براي تشخيص ريزحالت هاي هفت احساس معرفي شده در ويديوهاي آموزشي ارائه ميدهد، در هر تمرين از افراد و چهره های متفاوتی استفاده مي شود كه آن فرد در ابتدا حالتي عادي يا خنثي در چهره دارد و سپس به سرعت حالت يكي از هفت احساس در چهره او ظاهر شده و سريعاً محو مي شود و به حالت خنثي برميگردد، شخص فراگير بايد تشخيص دهد كدام احساس بروز داده شده و كليد همان احساس را انتخاب كند، در صورت انتخاب گزينه صحيح صفحه نمايش صحّت انتخاب را تاييد ميكند و صداي توضيح شفاهي آن تصوير را همزمان با توضيح مكتوب در كنار تصوير و نيز نمايش مجدد بروز همان احساس می‌شوند و مي توانند بارها آن را تكرار كند يا به تصوير بعدی بپردازد، در صورت نادرست بودن گزينه انتخابی، فرد فراگير مجدداً تلاش مي كند تا زماني كه گزينه صحيح را انتخاب كند.

اين تمرين ها در دو دوره مقدماتی و ظريف حالت ها حدود ٤٢ مورد و در دوره تكميلي در سه مرحله مجزا مجموعاً حدود ٧٢ مورد مي‌باشد، پس از پايان تمرين‌ها، فرد فراگير می‌توانند مرحله آزمون را انتخاب كند كه شامل ٨٠ تصوير است و در آنجا مانند بخش تمرين، تصاوير خنثی و حالت دار چهره‌ها نمايش داده می‌شود و فراگير بايد احساس بروز داده شده را تشخيص دهد اما اين تفاوت وجود دارد كه نه به او صحت يا عدم صحت تشخيصش نمايش داده مي شود و نه امكان انتخاب مجدد تا پايان تشخيص ٨٠ تصوير و پس از آن ليست ميزان تشخيص صحيح در مورد هركدام از احساسات نمايش داده ميشود و در صورت تشخيص بيش از حداقل تعيين شده ، فراگير ميتواند درخواست گواهينامه قبولی نمايد.

برطبق تحقيقات اكمن غالب افراد قبل از آموزش بين ٣٠ تا ٤٠ درصد دقت نظر داشته و اكثراً بعد از آموزش به ٨٠ درصد يا بالاتر نيز می‌رسند كه اين آمار از گروه‌های آموزشی مختلفی، از دانش‌آموزان آمريكايی گرفته تا تجار ژاپنی و سرويس هاي امنيتي آمريكا و يا پليس فدرال استراليا به دست آمده است.